ข้อมูลบริษัท

บริษัท ธนชัย คอร์เปอร์เรชั่น เซอร์วิส จำกัด

ของเราก่อนตั่งเมือวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 
ทะเบียน 0765550000851 
ปรากฎข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียน
นิติบุคคล ณ  วันที่ออกหนังสือดังนี้
 
ชื่อบริษัท:  บริษัท  ธนชัย คอร์เปอร์เรชั่น เซอร์วิส จำกัด
กรรมการของบริษัทมี 2 คนตามรายชื่อดังต่อไปนี้  
 
      1. นาย ชัชวาล อินทะจร ประธานกรรมการ
       2. นาย ธรรมนูญ  เจริญพิทยารักษ์ กรรมการบริษัท
      3. นางสาว วรพรรณ แสงภักดี กรรมการบริษัท
 
      จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันธ์บริษัทได้ คือ กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ทุนจดทะเบียน  1,000,000.00  บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
 
สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 420/35 ถนนกาญจนาภิเษก  แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่เลขที่ 289/8 ม. 23 ( ข้างหมู่บ้านบุศรินทร์ อยู่ติดร้านทอง ) ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่เลขที่ 163/188 หมู่ 3 ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
 
      บริษัทฯ มีทีมงานมีคุณภาพ พร้อมปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

                  จำนวนทั้งสิ้น 104 คน ประกอบไปด้วย

                         ทีมงานฝ่ายบริหาร                                  : 8    คน

                        พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์       : 60  คน

                        พนักงานติดตามหนี้ภาคสนาม               : 30  คน

                        พนักงานธุรการ                                        : 6    คน