กิจกรรมการอบรมสัมมนา

การอบรมหลักสูตร "พระราชบัญญัติการทวงถามหนี พ.ศ.2558" 

  ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ทางด้านกฏหมายให้แก่พนักงาน

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีความรู้  ความเข้าใจ ถึงแนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี   เพื่อลดข้อขัดแย้งและเป็นไปตามพระราชบัญญัติ