กิจกรรมทำบุญบ้านเด็กอ่อนรังสิต

กิจกรรมการทำบุญบ้านเด็กอ่อนรังสิต
     
     ทางบริษัทเราได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญบ้านเด็กอ่อน ช่วยบริจาคสิ่งของต่างๆ
 ให้กับน้องที่ด้อยโอกาศ  และมีกิจกรรมร่วมกับน้องๆ  พาน้องรับประทานอาหาร
 และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย เพื่อเพิ่มการพัฒนาการของน้องๆ และสร้างความ  สามัคคีกับการเข้าร่วมกิจกรรม